profil-sorthvid-2Program- og projektleder og Testmanager

Jeg er en erfaren og beslutningsdygtig forretningsorienteret leder. Jeg har stærke nutidige kompetencer indenfor program- og projektledelse, samt testmanagement: erfaringen spænder over en bred vifte af brancher fra bank-, bygge-, forsikrings-, tele-, offentlige- og underholdningsbranchen.

Jeg har i 7 år arbejdet med Telekommunikation og TDC`s kerneområder fra traditionel telefoni over VoIP, Internet, hosting, web og TV. Ydermere har jeg 9 års erfaring med komplicerede projekt- og testforløb med udgangspunkt i adskillige kundespecifikke systemer på forskellige platforme, herunder HOST, oracle, ERP, online selvbetjeningsløsninger, E-bizz og handel med avancerede derivater. Ligeledes erfaring med projekter i nød, ofte karakteriseret ved stor ledelsesfokus og stramme deadlines.

International erfaring fra Schweiz, Tjekkiet, Polen, Frankrig, Litauen, de skandinaviske lande samt erfaring med distribuerede teams fra bl.a. Indien.

Faglige kompetencer

 • Bæredygtig Ledelse
 • Programmanager
 • Projektledelse
 • Testmanagement
 • Telekommunikation
 • Forsikring
 • Bank
 • Regionserfaring, offentlig
 • Kravspecificering
 • Implementering
 • Proceskonsulent
 • Organisation/forretningsanalyse
 • Business Intelligence/dataware housing

TEORETISK BAGGRUND

Uddannelse

2000         Cand. Merc. SOL – HHÅ
1995         HA, HHS

 

Certificeringer

2010         ISTQB Advanced Level Testmanager

2008         CMMI-Dev. v1.2

2008         SCRUM Master

2007         Prince2 Foundation

2007         ISEB/ISTQB Foundation

 

Relevante kurser & konferencer
 • LEAN Management (Marts 2009)
 • Sustainable Co-creation (2013-2016)
 • Ledelse med Hjertet (2013-2016) (1 uges kursus, deltaget 4 gange)
 • Foredrag på konferencen: Bæredygtigt Skandinavisk Lederskab, www.sustainablecocreation.org om “Den Indre Bæredygtighed”

 

Arbejdssprog

Flydende skrift og tale

Dansk

Engelsk

 

Lidt kendskab

Nordisk

Tysk

Spansk

 

Løste projekter/opgaver
dt-group

23 måneder

DT Group, Programleder/Projektleder

Projektleder for 4 projekter til Silvan der skulle leveres indenfor en snæver deadline. Etablerede et team og en tværgående arbejdsmetode, som både var effektiv for projektet, men også sjov at arbejde under. Projektdeltagerne spændte fra alle grene af IT-udviklingsfacetten og varierede ligeledes meget rent aldersmæssigt. Den væsentligste bedrift var at genskabe arbejdsglæden i projektet.

Samtidig med afleveringen af ovenstående 4 opgaver overtog jeg programlederansvaret for et nødlidende systemområde der trods et flerårigt projektforløb ikke havde kunnet levere (Informatica PIM). Projektet spændte over alle 4 nordiske lande (Neumann i Norge, Beijer i Sverige, Stark i Finland og i Danmark såvel Stark som Silvan). Der var tale om et centralt produktsystem, som var en forudsætning for den fremtidige eCom platform indenfor byggebranchen. Jeg fik etableret overblik, godkendt et roadmap, sikret ressourcer og implementeret grundlæggende funktionalitet, såvel som udbredelse til hver forretningsenhed. Projektarbejdet foregik i et højspændt politisk miljø, med stærk fokus på omkostninger. Væsentligt at nævne er at det er lykkedes at skabe et godt team, der har lyst til at gå på arbejde hver dag, men samtidig skaber fremdrift. Samtidig arbejdes sideløbende med at forbedre support-, drift- og projektorganisationen som sparringspartner for linieledelsen.

Undervejs har jeg forsøgt at implementere en mere bæredygtig IT-ledelsestil, i og omkring projektet hos DT Group. Det er dog kun lykkedes i begrænset omfang.

 

rm-weblogo11 måneder

Region Midt, Test Manager

Testmanager på Ny Fælles Platform projektet, der skal overføre samtlige Regionens Applikationer fra XP til Win 7 – herunder desuden test af MidtEPJ. Der var tale om en særdeles kompleks opgave, idet alene det totale omfang af applikationer var +800, og herunder var der mange kritiske applikationer i forbindelse med den daglige drift på regionens hospitaler.

 

kodalogo6 måneder

KODA, Test Manager

Testmanager på Polaris-Dis, som sikrer at KODAs midler fordeles korrekt til deres medlemmer. Projektet var fordelt på Danmark, Norge og Finland og var forsinket da jeg trådte ind. Den primære udfordring var at holde de mange spor i gang, da Finland var helt nye på platformen, og den daglige drift også skulle have sit fokus fra de involverede ressourcer. Projektet primære del blev afsluttet i November, men kunden ønskede at forlænge yderligere, pga. vidensoverdragelse.

Alle tre lande blev sat i produktion og kører i dag med det nye system.

 

beclogo7 måneder

BEC, Test Manager

Testmanager på en række forretningskritiske projekter til den finansielle branche. Projekterne skulle sikre at BECs kunder bl.a. levede op til Basel III kravene. Herudover med i opstarten af projekter om store engagementer, kapitalgrundlag og FINREP. Projektet strukturerede testen, herunder testanalyse og generering af testcases i Quality Center på særdeles komplicerede forretningsmæssige områder.

 

jyskebank5 måneder

Jyske Bank, Test Manager

Deltager i NOVA projektet. Testmanager opgaven handlede om at sikre kvaliteten af den kommende webplatform på tværs af de 4 primære IT spor. Et uptempo projekt i en stor hektisk organisation på vej mod danmarkshistoriens største IT-migration. Min opgave var fokuseret omkring at sikre at alle dele af webplatformen blev testet og kvalitetssikret hos de mange interessenter og afdelinger rundt omkring i Jyske Bank. På 3 måneder fik jeg skabt en struktureret test, afdækket eksisterende testomfang og afviklet tilstrækkelig test til at Jyske Banks Netbank kunne gå online ifm. NOVA igangsættelsen.

 

region-syddanmark3 måneder

Region Syddanmark, IT Test Rådgiver

Opgaven bestilt af Region SydDanmark, på vegne af Region SydDanmark, Region Nord, Region Midtjylland og Region Sjælland. Kunden var i gang med at gennemføre et IT-projekt (112) indeholdende særdeles kritisk software, som hvis det fejlede, potentielt kunne koste menneskeliv. Kunden var i en svær situation med ressourcemangel, under tidspres, manglede viden om test og havde en række utilfredse og uenige interessenter. Rådgivningsopgaven gik på at hjælpe kunden med at forstå omfanget af den nødvendige test, herunder at rådgive om udbudsmaterialet, give sparring til kommunikationen med leverandøren og sikre en godkendelse af en teststrategi i samarbejdet mellem leverandøren og kritiske interessenter.

Opgaverne:

 • Rådgivning om testomfanget i forhold tilbudsmaterialet
 • Rådgivning om krav til test ud fra den kontraktmæssige virkelighed
 • Dokumentere, forklare og vejlede kunden og leverandøren ifht. ISTQB standarder
 • Vejlede kunde og leverandør om de mulige kontraktmæssige fortolkninger om test
 • Afdække alle regioners ønsker/behov for test af IT-leverancen
 • Hjælpe med til at finde en entydig udmelding om Leverandørens mangelfulde teststrategi
 • Konflikthåndtering imellem kunde og leverandør
 • Udarbejde diverse oplæg i samarbejde med kunden til at imødegå aftalte deadlines
 • Gennemføre strukturerede og formelle reviews af teststrategier og testplaner
 • Sparring og rådgivning til den øverste program- og projektledelse
 • Rådgive kunden om fremtidige forbedringspunkter til udbudsmateriale om projektsammensætning og test som funktion

 

jndata4 måneder
JN Data, Projektleder

Jeg kom ind i et nødlidende projekt, omhandlende implementering af HP Service Manager  9.11 med et eXpresso lag ovenpå tilpasset JN og JNs kunder. Projektet havde brug for en ny projektleder. På daværende tidspunkt havde projektet kørt i mere end 1,5 år uden at vise de nødvendige fremskridt. På kort tid kom jeg ind i projektet, fik overblik over, fastlagt og igangsat opgaver og aftalt rammer for den pågældende leverance så deadline kunne nås. Projektet var komplekst med mange interessenter: JN som opgaveholder, JNs kunder (Nykredit, N:FIT, SD og Jyske Bank) og en udefrakommende leverandør af systemtilpasningen.

Fra kunden selv:
Tak for rapporten, og tak for din indsats i projektet.
Det var en fornøjelse at have dig tilknyttet JN Data som projektleder. Du har et stort engagement, en stor indlevelsevne, og en naturlig evne til at få mennesker til at arbejde sammen.
Held og lykke fremover. Hvem ved, måske ses vi igen.

 

nykredit6 måneder

Nykredit, Projektleder

Barselsvikariat på fire projekter. Det ene skulle forbedre kundens kreditopgørelsesmetode på realkredit og var nært beslægtet med Basel II opgørelserne. Det andet projekt omhandlede BI rapporting ned i kundens datawarehouse via OBIEE. Der betjenes interne kunder fra risiko og økonomi og fokus var på at sikre at interessentbehov blev afklaret og afstemt med projektet.

 

tryg2 måneder

TRYG, Projektleder

Projektleder på Moving Offshore. Projektet havde til formål efter kontraktunderskrivelse at eksekvere og implementere ressourcetræk fra offshore lokation i Bangalore, Indien. Projektledelse bl.a. med TCS, interne og eksterne leverandører omkring etablering af infrastruktur, sikkerhed, samarbejdsmodeller, projektmetoder, governance og pilot projekter.

Projektet havde ikke opnået den fornødne fremdrift, som var nødvendig for nå de opstillede mål til opstart af pilot projekt og offshoring af de første ressourcer til Bangalore. I løbet af kort tid kom der struktur og fremdrift på projektet, så vi med nogle tilpasninger kunne nå de ønskede milepæle og samtidig blev der etableret et roadmap med 4 trin og flere spor, der anskueliggjorde fornødne beslutninger og milepæle for projektet videre succes.

Der var tale om et kendt, men dog væsentligt teknisk ben i projektet. Den primære udfordring var interessent håndtering og forventningsafstemning – dels til det sikkerhedsmæssige setup, og dels til linie-, projekt- og topledelse omkring de organisatoriske forandringer, nødvendige for at et offshoring projekt kan blive en succes.

 

tryg8 måneder

TRYG, Program Manager

Program Manager/projektleder for en portefølje af lønsomheds-projekter dækkende 4 forskellige forretningsområder. Projektets ressourcepool omfattede +50 ressourcer fra så vidt forskellige områder som CEx, sub-projektledere, udviklere, forretningsanalytikere, linieledere, business intelligence, intern revision, forretningscentre, partnere, drift, kundeservice, marketing etc.

Projekt budget på +50 mio DKK, og et benefit target væsentligt højere. Topledelsen initierede programmet med baggrund i vigende lønsomhedsudvikling, og derfor var der en konstant og løbende opmærksomhed på projektet fra ledelsens side.

Den primære del af programmet implementeret til kundens tilfredsstillelse og den resterende del overdraget til intern projektleder pga. tidsmæssig udstrækning af implementering. Høj fokus på at binde forretning og IT sammen og kommunikere løbende til alle projektets interessenter.

 

den-danske-bank13 måneder

Den Danske bank, Test Manager

Testmanager på to projekter, der begge sigtede mod at teste systemer til direkte og indirekte handel med avancerede derivater. Det ene projekt omhandlede planlægning, estimering og gennemførsel af test i et projekt, som indirekte overvågede risikostyringen af kundens handel med værdipapirer. Projektet skulle understøtte en platformsudvidelse af den eksisterende proces for at handle med derivater og krævede derfor omfattende finansiel og risikomæssig indsigt, som jeg tilegnede mig i løbet af projektet.

Projektet blev planlagt, estimeret og testen opstartet. Efter opstart blev det erkendt at dette projekt havde overhalet selve platformsprojektet og jeg blev derfor flyttet over til dette efter 6 måneder.

Den resterende del af forløbet brugte jeg på et projekt, der skulle etablere en helt ny platform til handel med avancerede derivater. Formålet var at etablere en platform, der skulle kunne handle med mange forskellige typer avancerede derivater og som i løbet af 24 timers skulle kunne processere et nyt produkt.

Jeg strukturerede testen og etablerede rammer for forløbet op til en ny user test. Den metodiske tilgang til testen omfattede bl.a. forberedelse af systemtesten og usertesten hvor alle projektdeltagere kun arbejdede med forberedelsen af system testen i en længere periode.

Begge projekter blev gennemført med et internationalt team af udviklere og testere, hvoraf flere var fast outsourcet og bosat i Indien.

 

trygvesta4 måneder

TRYGVESTA, Test Manager

Testmanager for et selvbetjeningsprojekt i forsikringsbranchen. Projektet omhandlede test af to applikationer til køb af årsrejseforsikring hos kunden og ændring af kundedata. Applikationerne byggede ovenpå en helt ny SOA platform og hentede data fra HOST og en oracle database. Projektet havde kørt i 2 år før jeg blev tilknyttet kort før idriftsættelsen.

Testen blev i løbet af kort tid struktureret og implementeret og afdækkede 313 fejl, heraf 94 ændringsønsker. Testen blev yderligere kompliceret af at applikation og platform var nye for forretningen.

 

beclogo13 måneder

BEC, Test Manager

Testmanager for et overordnet paraplyprojekt(Basel II) med flere underprojekter.

Opgaven lød på at kvalitetssikre udviklingen af et forretningskritisk projekt til opgørelse af bankers kreditrisiko. Udarbejdelse af teststrategier på dels det overordnede projekt, samt del-projekter. Facilitering af testcases, testmetode og testdækning. Gennemførsel af intensivt testforløb med 6 banker og efterfølgende pilottest med samtlige banker hos BEC. Udarbejdelse af software til understøttelse af testen.

98% af alle fejl fundet inden launch. De resterende 2% skyldtes primært atypiske bankforretninger eller atypiske måder at benytte systemet på.

 

tdc-kabel-tv15 måneder

TDC KabelTV, Projektleder

Ansvarlig for forretningsorienteret projekt omkring opbygning og tilpasning af koncepter i forbindelse med:

 • Tripleplay strategi udvikling og implementering
 • Tripleplay løsninger (VoIP, bredbånd og TV)

Markedsscanning med indsamling af data om konkurrenters tiltag nationalt, som internationalt niveau. Oplæg til og afholdelse af brainstorming seance, indsamling af resultater, kvalificering og validering af resultater med output til forretningsstrategi. Præsentation udarbejdet med konkrete forslag til forretningsprojekter, godkendelse og roadshow med præsentation for hele Kabel TV. Indledende oplæg udarbejdet til kravspec. (Navision/Concorde).

Strategien blev godkendt af Kabel TVs ledelse, men udskudt til 2008 grundet opkøb af TDC Koncernen.

 

tdc7 måneder

TDC Totalløsninger, Projektleder

Projektledelse og implementering af Bolignet, Internet/VoIP produkt til foreningsmarkedet. Serviceydelsen blev implementeret i 6 foreninger. Økonomisk stort projekt (+10 mio. i udvikling) samt et projekt baseret på ny teknologi på et område af stor betydning for TDC. I og med projektet indeholdt ny forretningsudvikling var der en del forretnings- og IT processer, der blev opdateret samt lavet på ny. En stor del af projektet omhandlede procesudvikling, procesoptimering, rettelse af fejl samt ændringshåndtering af projektet.

Kravspecifikation og procesbeskrivelser udarbejdet. Projektplan udarbejdet og intern system forretningsproces beskrevet. Medvirken ved udarbejdelse af hovedkontrakt og overordnet projektchef på kundeprojekter med deltagelse i opstartsmøder, enkelte byggemøder, afleveringsforretninger og ad hoc møder med nødvendig problemhåndtering.

 

boomtown27 måneder

Boomtown TDC, Projektleder

Projektansvarlig på overordnet revitalisering af Boomtown, et projekt på ca. 1900 projekttimer over en 2-årig periode, omfattende følgende:

 • Udskilning af Boomtown som selvstændigt selskab
 • Internationalisering af Boomtown koncept (in-a-box)
 • Salg til første internationale kunde
 • Projektledelse af første internationale implementering (Backoffice, Internetcafe og WAN Serverpark)

Den tekniske del af projektet omfattede både hardware og software.

Jeg var med i projektet fra ideen blev født til implementeringen i Schweiz. Projektet omhandlede analyse og design af teknisk backend systemer (MySql/Linux) og online funktionalitet (Linux/MS på DELL serverpark). Hele forretningsområdet omkring cafeen (inkl. ERP-system) blev re-designet til internationalt fokus, omfattende procesbeskrivelser(LEAN), oplæring i at drive forretning på gamingområdet, stillingsbeskrivelser, CMS systemet skulle håndtere flere lande, og online site skulle geares til flere brugere (Load) samt håndtering af flere sprog på samme site.

 

tdc-internet25 måneder

TDC Internet International, Int. Projektleder

Ansvarlig for et større internationalt projekt, omfattende migrering af hele kundedatabasen (+200.000 kunder) fra Århus til Tjekkiet. Teknisk projektledelse af 10-15 mand i Danmark – herudover samarbejde med projektleder/team i Tjekkiet. Projektet omhandlede deltaljeret forberedelse af scripts, scenarie analyser, risikoanalyser og launch-planning, med minut-til-minut planlægning fra ca. 23.30-04.30 på launch-natten.

Projektet omfattede et stort teknisk analysearbejde, leverandør forhandlinger og politisk manøvrering. Migrationen omfattede diplomati og kulturelle forskelle, foruden en detaljeret teknisk planlægning af såvel extract-scripts, som selve launch natten.

Migrationen blev gennemført uden anmærkninger fra TDCs side.

Vedligehold og projektimplementering af TDCs internationale ISP’er. Vedligehold omfattede iværksættelse af analyse af datawarehouse/datamining projekt (DASE) baseret på Oracle 9i, med ETL proof-of-concept med IBM (DB2) og Component Software.

Dette projekt blev stoppet pga. ovenstående migrering af den største af kunderne på systemet.

 

velux6 måneder

Velux, Int. Projektleder

Ansvarlig webprojektleder og hovedansvarlig for Velux’ primære sites worldwide. Implementeringsansvarlig for ny webplatform (java), e-business og flere kundetilpassede web-moduler.

Udvikling og vedligehold af Velux.dk, Velux.se, Velux.com, Velux.fi, Velux.de, Velux.no. Udvikling, test og implementering af Velux Online shop. Desuden opgaver med søgemaskineoptimering og trafik analyse.

Løbende vedligehold af primære sites. Projektledelse af dels kundespecifikke kampagnemoduler, java som webplatform, politisk mellemled mellem produktionsvirksomhedens danske moderselskab og datterselskaber worldwide.

 

eterra27 måneder

Danadata/Merkantildata/Eterra, IT Underviser

Ansættelse på deltid (studiejob) med undervisning af eksterne kunder i såvel firmaets egne lokaler, samt eksternt på lokationer primært i Jylland.

Udarbejdelse af undervisningsmateriale og undervisning på kundespecifikt netværks-software til Århus Kommunes skoles lokaladministratorer. Undervisningen omhandlede basis netværksopsætning, oprettelse og administration af brugere og rettigheder og sikkerhed på LAN/WAN baseret på en W2000/NT platform. Desuden undervisning til nybegyndere i PC-kørekort alle moduler og gennemførsel af test.

 

permalight25 måneder

LM Plate Skiltefabrik/Permalight Danmark, Personlig Assistent

Håndtering af ad-hoc opgaver, samt decideret planlægning af markedsføring af firmaets produktportefølje. Herunder produktkalkuler, lageromstrukturering, strategi og planlægning, IT-netværk og sparringspartner på forretningsniveau.

Opgaven var i første omgang at strukturere og målrette markedsføringen af en produktportefølje, herunder analyse af markedet, målgruppevalg samt udarbejdelse af reklamemateriale til understøttelse af marketingstrategien. Herudover tog jeg initiativ til at arbejde med andre dele af forretningen, og planlagde, iværksatte og gennemførte flere projekter. Under hele processen var der behov for en stor mængde personligt engagement og selvstændighed. Permalights selvlysende sikkerhedsprodukter har i dag en dominerende position indenfor skibsbranchen i Danmark.

 

KARRIEREFORLØB
Ansættelser/virksomhed

Maj 2007 – idag

Selvstændig, Bæredygtig Leder, IT-konsulent og foredragsholder

 

Nov 2000 – April 2007

TDC, IT-Projektleder

 

Maj 2000 – Oktober 2000

Velux A/S, Projektleder/programmanager

 

September 1998 – December 1999

Danadata/Merkantildata/Eterra, IT-underviser

 

August 1995 – September 1997

LM Plate skiltefabrik/Permalight Danmark, Personlig Assistent